arrow-effects-extensions / arrow.effects.extensions.writert.async

Package arrow.effects.extensions.writert.async

Extensions for External Classes

arrow.data.WriterT  
arrow.Kind  
kotlin.coroutines.CoroutineContext  

Functions

asyncF fun <F, W, A> asyncF(AS: Async<F>, MM: Monoid<W>, arg0: ((Either<Throwable, A>) -> Unit) -> Kind<Kind<Kind<ForWriterT, F>, W>, Unit>): WriterT<F, W, A>
defer fun <F, W, A> defer(AS: Async<F>, MM: Monoid<W>, arg0: CoroutineContext, arg1: () -> Kind<Kind<Kind<ForWriterT, F>, W>, A>): WriterT<F, W, A>
delay fun <F, W, A> delay(AS: Async<F>, MM: Monoid<W>, arg0: CoroutineContext, arg1: () -> A): WriterT<F, W, A>
delayOrRaise fun <F, W, A> delayOrRaise(AS: Async<F>, MM: Monoid<W>, arg0: CoroutineContext, arg1: () -> Either<Throwable, A>): WriterT<F, W, A>
effect fun <F, W, A> effect(AS: Async<F>, MM: Monoid<W>, arg0: suspend () -> A): WriterT<F, W, A>
fun <F, W, A> effect(AS: Async<F>, MM: Monoid<W>, arg0: CoroutineContext, arg1: suspend () -> A): WriterT<F, W, A>
never fun <F, W, A> never(AS: Async<F>, MM: Monoid<W>): WriterT<F, W, A>