arrow-effects-extensions / arrow.effects.extensions.io.async / kotlin.coroutines.CoroutineContext / shift

shift

@JvmName("shift") fun CoroutineContext.shift(): IO<Unit>

Shift evaluation to provided CoroutineContext.

Receiver CoroutineContext to run evaluation on.