arrow-effects-extensions / arrow.effects.extensions.io.async / kotlin.coroutines.CoroutineContext

Extensions for kotlin.coroutines.CoroutineContext

shift fun CoroutineContext.shift(): IO<Unit>
Shift evaluation to provided CoroutineContext.