arrow-core-data / arrow.core / Function1 / contramap

contramap

fun <B> contramap(f: (B) -> I): (B) -> O

Do you like Arrow?

Arrow Org
<